INFORMÁCIE O ČASOPISE


Verejná správa a spoločnosť je vedecký recenzovaný časopis, vydávaný Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v ktorom sa uverejňujú pôvodné vedecké práce, príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy.

Ambíciou vedeckého časopisu je prispievať ku kreovaniu a rozvíjaniu vedy verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny, jednotlivými publikačnými výstupmi prenikať na akademickú pôdu iných vysokých škôl a fakúlt v podmienkach Slovenskej republiky i za jej hranicami, ako aj sprostredkovať najnovšie vedecké poznatky pre prax verejnej správy.

Časopis Verejná správa a spoločnosť je vydávaný od roku 2000 v tlačenej podobe a od roku 2016 aj v elektronickej podobe. Vydáva sa dva krát ročne a publikujú sa v ňom vedecké práce v slovenskom, českom a anglickom jazyku, pričom každá práca podlieha náročnému dvojitému recenznému konaniu nezávislými odborníkmi.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY: Zasielanie príspevkov: do 31.03.2023, Recenzné konanie: apríl – máj 2023, Publikácia časopisu: jún 2023

  

O uverejnení príspevku rozhoduje redakčná rada časopisu na základe dvoch oponentských posudkov so zreteľom na vedecký význam, prínos a kvalitu práce.

Príspevky je potrebné spracovať podľa zverejnených pokynov pre autorov. Formát na spracovanie príspevku je súčasťou zverejnenej šablóny.