Redakčná rada - Verejná správa a spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verejná správa a spoločnosť
Verejná správa a spoločnosť je vedecký časopis fakulty, ktorý uverejňuje vedecké príspevky, príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy. Poslaním časopisu je publikovať významné výsledky vedeckého výskumu z oblasti verejnej správy a príbuzných disciplín súvisiacich so študijným profilom a vedeckým zameraním fakulty. Časopis vychádza v printovej aj elektronickej verzii.

Public Administration and Society
Public Administration and Society is a scientific journal publishing scientific academic articles, contributions to discussion and reviews having the content orientation on the theory and practice of Public Administration. The mission of the Journal is to publish significant results of the scientific scholarly researches regarding the area of public administration and related disciplines which are connected with the study profile and scientific bias of our Faculty. The Scientific Journal is issued in print and an electronic version.

Vedecký redaktor:       doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.

Výkonný redaktor:      prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Redakčné kolégium:   prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
prof. Ivan Halász, Ph.D.
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
prof. et Doc. JUDr. K. Klíma, CSc., dr. hab.
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
dr. Hab. Adam Sosnowski, prof. TWP
prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

Adresa redakcie:         Verejná správa a spoločnosť
   Fakulta verejnej správy UPJŠ
   Popradská 66,  P.O.BOX C-2
   041 32  Košice
   Tel.:  055 / 788 36 17
   Fax:  055 / 788 36 65
  

  

  
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky