Pokyny pre autorov - Verejná správa a spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pokyny pre autorov príspevku

Časopis Verejná správa a spoločnosť je recenzovaný vedecký časopis Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, v ktorom sa uverejňujú pôvodné vedecké práce , príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy.

Poslaním časopisu je publikovať významné výsledky vedeckého výskumu z oblasti verejnej politiky a verejnej správy, sociálnych vied, verejnoprávnych disciplín a ekonomiky a riadenia verejnej správy.

Akceptujú sa len  originálne príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie v inom časopise, resp. publikácii.

Autor je zodpovedný za odbornú a formálnu správnosť príspevku.

O uverejnení príspevku rozhoduje redakčná rada časopisu na základe oponentských posudkov so zreteľom na  vedecký význam, prínos a kvalitu práce.

Abstrakty zverejnených príspevkov sú dostupné na webovej stránke FVS UPJŠ. Časopis v tlačenej forme je k dispozícii v knižnici Fakulty verejne správy a v Univerzitnej  knižnici UPJŠ.
 
Formát príspevku
 
Veľkosť papiera              A4, úprava MS Word vo formáte .doc
Okraje                              horný, dolný, ľavý a pravý okraj 2,5 cm
Písmo                               Arial 11b.
Riadkovanie                     1,5
Rozsah príspevku            vedecké príspevky 10 – 20 strán
                                         príspevky do diskusie 10 – 15 strán
                                         recenzie 2 - strany
 
Citácie a bibliografické odkazy podľa normy ISO STN 690, použitie metódy údaja a dátumu
 
Poznámky pod čiarou je možné použiť v prípade detailnejšieho upresnenia použitého pojmu. Vzorce, matematické výrazy a odkazy na použitú literatúru do poznámky neuvádzať!
 
Štruktúra príspevku
 
Názov
- stručná a jasná informácia o obsahu príspevku
- ako prvý v poradí sa uvádza názov práce v slovenskom jazyku, potom názov príspevku v anglickom jazyku
- veľkosť písma Arial 16 b., tučné

Meno a priezvisko autora
- uvádza sa meno a priezvisko každého autora, ktorý sa podieľal na príprave príspevku
- vedecké a pedagogické hodnosti autorov sa neuvádzajú
- veľkosť písma Arial 14 b., tučné
 
Abstrakt
- v anglickom jazyku, v rámčeku
- rozsah max. 10 riadkov
- veľkosť písma Arial 11 b.
 
Kľúčové slová
- uvádzajú sa v anglickom jazyku
- max. 5 kľúčových slov
- s malým začiatočným písmenom
 
Tabuľky, grafy a obrázky
- zrozumiteľné označenie spôsobom uvedeným v šablóne príspevku
- môžu byť použité rôzne grafické zobrazenia, obrázky, diagramy, mapy a pod., avšak musia byť dodané v pôvodnom súbore     (napr. * .xls, *.jpg).
 
Literatúra
- za presnosť a úplnosť údajov o použitej literatúre zodpovedá autor
- zoznam použitej literatúry podľa normy ISO STN 690
- usporiadanie v abecednom poradí
- zoznam použitej literatúry sa nečísluje
 
Kontaktná adresa
- uvádza sa meno a priezvisko prvého autora, vrátane titulov (akademická a pedagogická hodnosť), názov pracoviska,              korešpondenčná adresa, e-mailový kontakt
 
Jazyk príspevku
- možnosť publikovania príspevku v slovenskom, českom a anglickom jazyku
- v prípade publikovania v anglickom jazyku je potrebné vychádzať z pravidiel britskej angličtiny

V prípade nedodržania formálnej štruktúry príspevku, ako aj pokynov jeho formátovania nebudú príspevky uverejnené

Autori príspevku doručia príspevok v tlačenej verzii + elektronicky na adresu:
PhDr. Viera Bačíková
Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
Tel. č. +421-55-2345117
Email: viera.bacikova@upjs.sk

Instruction for Authors

Public Administration and Society is a scientific reviewed Journal of the Faculty of Public Administration University of Pavol Jozef Šafárik in Kosice publishing the original scholarly and science works, contributions to discussion and reviews having the content orientation on the theory and practice of Public Administration.

The mission of the Journal is to publish significant results of the scholarly researches regarding the area of public policy and administration, social sciences, public legal disciplines, economics and management of the public administration.

Only the original contributions are accepted which have not been so far published or accepted for publishing by other journals, respectively by any other publications.

The author is responsible for the scholarly and formal accuracy and correctness.

The Body of Editors decide on the publishing of an article based on the assessment by the experts’ reports who evaluate the scholarly significance and the contribution of the presented work as well as its quality.

Abstracts of the published contributions are available on the web side of our Faculty. Journal in its print form is obtainable in the faculty library or UPJS University library.

Contribution Layout

Demy                          A4, layout MS Word format.doc
Page Margins             top margin, bottom margin, left and right margin 2,5 cm
Font Size                    Arial 11b.
Line-spacing              1,5
Size of Contribution  Scientific contributions 10 – 20 pages
                                   Contributions to discussion 10 – 15 pages
                                   Reviews 2 - pages

Citation and bibliographical references according the norm ISO STN 690, the use of datum and date.

Notes under the line can be used in case of the more detailed specification of the used concept. Formulas, mathematic expressions and references on the used literature are not acceptable to be itemized hereǃ

Contribution Structure
Title
- Brief and clear information regarding the contribution content
- Font size Arial 16 b., block letter
Author`s First name and Surname
- as well as co-authors` name and surname
- academic and pedagogical titles are not introduced here
- Font size Arial 14 b. ,block letter

Abstract
- in English, in a frame
- Extent max. 10 lines
- Font size Arial 11 b.

Key Words
- In English language
- Max. 5 key words
- with small letters

Schedules, Charts and Figures
- must be clearly designated as it is stated by the contribution lay out
- The various graphic models, patterns, diagrams, maps, etc. might be used, but they must be presented in an original filling, e.g. * .xls, *.jpg.

Bibliography
- the author is responsible for the correct data of the used literature
- list of the used literature must be presented according the norm ISO STN 690
- the list of literature must be itemized in an alphabetic order
- list of the used literature has to be without numbers

Contact Address
- name and surname of the first author including his/her titles, academic and pedagogical must be given together with the designation and address of his/her employment and e-mail contact

Contribution Language
- Slovak, Check and English languages
- In case of the English language use the standard British English

Please observe the stated formal structure requirements of your contribution and follow the instructions regarding the contribution formatter.

Authors will send their contribution in print version+ an electronic version at the address:
PhDr. Viera Bačíková
Department of Science, Research and Foreign Affairs
Tel. č. +421-55-2345117
Email: viera.bacikova@upjs.sk
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky