Pokyny pre autorov - Verejná správa a spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pokyny pre autorov príspevku

Časopis Verejná správa a spoločnosť je recenzovaný vedecký časopis Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, v ktorom sa uverejňujú pôvodné vedecké práce , príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy.  

Poslaním časopisu je publikovať významné výsledky vedeckého výskumu z oblasti verejnej politiky a verejnej správy, sociálnych vied, verejnoprávnych disciplín a ekonomiky a riadenia verejnej správy.

Akceptujú sa len  originálne príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie v inom časopise, resp. publikácii.

Autor je zodpovedný za odbornú a formálnu správnosť príspevku.

O uverejnení príspevku rozhoduje redakčná rada časopisu na základe oponentských posudkov so zreteľom na  vedecký význam, prínos a kvalitu práce.

Abstrakty zverejnených príspevkov sú dostupné na webovej stránke FVS UPJŠ.
Časopis v tlačenej forme je k dispozícii v knižnici Fakulty verejne správy a v Univerzitnej  knižnici UPJŠ.
 
Formát príspevku
 
Veľkosť papiera              A4, úprava MS Word vo formáte .doc
Okraje                              horný, dolný, ľavý a pravý okraj 2,5 cm
Písmo                               Arial 11b.
Riadkovanie                     1
Rozsah príspevku            vedecké príspevky 10 – 20 strán
                                         príspevky do diskusie 10 – 15 strán
                                         recenzie 2 - strany
 
Citácie a bibliografické odkazy podľa normy ISO STN 690, použitie metódy údaja a dátumu
 
Poznámky pod čiarou je možné použiť v prípade detailnejšieho upresnenia použitého pojmu. Vzorce, matematické výrazy a odkazy na použitú literatúru do poznámky neuvádzať!
 
Štruktúra príspevku
 
Názov
- stručná a jasná informácia o obsahu príspevku
- ako prvý v poradí sa uvádza názov práce v slovenskom jazyku, potom názov príspevku v anglickom jazyku
- veľkosť písma Arial 16 b., tučné

Meno a priezvisko autora
- uvádza sa meno a priezvisko každého autora, ktorý sa podieľal na príprave príspevku
- vedecké a pedagogické hodnosti autorov sa neuvádzajú
- veľkosť písma Arial 14 b., tučné
 
Abstrakt
- v anglickom jazyku, v rámčeku
- rozsah max. 10 riadkov
- veľkosť písma Arial 11 b.
 
Kľúčové slová
- uvádzajú sa v anglickom jazyku
- max. 5 kľúčových slov
- s malým začiatočným písmenom
 
Tabuľky, grafy a obrázky
- zrozumiteľné označenie spôsobom uvedeným v šablóne príspevku
- môžu byť použité rôzne grafické zobrazenia, obrázky, diagramy, mapy a pod., avšak musia byť dodané v pôvodnom súbore     (napr. * .xls, *.jpg).
 
Literatúra
- za presnosť a úplnosť údajov o použitej literatúre zodpovedá autor
- zoznam použitej literatúry podľa normy ISO STN 690
- usporiadanie v abecednom poradí
- zoznam použitej literatúry sa nečísluje
 
Kontaktná adresa
- uvádza sa meno a priezvisko prvého autora, vrátane titulov (akademická a pedagogická hodnosť), názov pracoviska,              korešpondenčná adresa, e-mailový kontakt
 
Jazyk príspevku
- možnosť publikovania príspevku v slovenskom, českom a anglickom jazyku
- v prípade publikovania v anglickom jazyku je potrebné vychádzať z pravidiel britskej angličtiny
V prípade nedodržania formálnej štruktúry príspevku, ako aj pokynov jeho formátovania nebudú príspevky uverejnené

Autori príspevku doručia príspevok v tlačenej verzii + elektronicky na adresu:
Mgr. Jana Timková
referát pre vedu, výskum
Tel. č. ++421-55-788 36 11
Email: jana.timkova1@upjs.sk  
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky